Sakura Bana Japanese Restaurant

2 Church St.
Burlington, VT
05401

802-863-1988

Burlington Japanese restaurant.